Tên đề tài:Quản lý nhà nước về thu từ khai thác công trình đường bộ ở Việt Nam
Chuyên ngành:Quản lý xây dựng
Mã số chuyên ngành:9580302
Họ và tên nghiên cứu sinh:Hoàng Ngọc Sơn
Họ và tên cán bộ hướng dẫn:1. TS. Nguyễn Quỳnh Sang - Trường ĐH Giao thông vận tải
Cơ sở đào tạo:Trường ĐH Giao thông vận tải

THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

 

          Đề tài luận án: Quản lý nhà nước về thu từ khai thác công trình đường bộ ở Việt Nam.

          Ngành: Quản lý xây dựng;                                                       Mã số: 9 58 03 02

          Nghiên cứu sinh: Hoàng Ngọc Sơn                                         Khóa: 2016                

          Người hướng dẫn:  1. TS. Nguyễn Quỳnh Sang

                                           2. PGS.TS Vũ Trọng Tích

          Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Giao thông vận tải.

          Những đóng góp mới của luận án:

Thứ nhất, Luận án đã bổ sung và phát triển cơ sở lý luận, đúc rút cơ sở thực tiễn quản lý nhà nước về thu từ khai thác công trình đường bộ trong điều kiện xuất hiện các khoản thu mới với công nghệ quản lý thay đổi và mạng lưới đường bộ ngày càng phát triển hiện đại. Làm rõ thu từ khai thác công trình đường bộ gồm những khoản gì; thế nào là quản lý nhà nước về thu từ khai thác công trình đường bộ; mục tiêu, nguyên tắc, yêu cầu, nội dung, những tiêu chí đánh giá quản lý nhà nước về thu từ khai thác công trình đường bộ và các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước về thu từ khai thác công trình đường bộ.

Thứ hai, trên cơ sở tổng kết kinh nghiệm của một số quốc gia như Nhật Bản, Trung Quốc và Singapore về quản lý nhà nước về thu từ khai thác công trình đường bộ, đã rút ra được một số bài học kinh nghiệm hữu ích về quản lý nhà nước về thu từ khai thác công trình đường bộ tại Việt Nam.

Thứ ba, bằng phương pháp khảo sát bằng bảng hỏi, dựa trên kết quả xử lý số liệu điều tra bằng câu hỏi, với sự hỗ trợ của phần mềm SPSS, luận án đã phân tích, đánh giá một cách khách quan, có cơ sở khoa học thực trạng quản lý nhà nước về thu từ khai thác công trình đường bộ trong giai đoạn gần đây theo 4 nội dung: (i) Xây dựng và ban hành chế độ, chính sách thu; (ii) Tổ chức bộ máy quản lý thu; (iii) Quản lý quá trình thu; (iv) Thanh tra, kiểm tra, giám sát quá trình thu. Từ đó, chỉ ra được những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong quản lý nhà nước về thu từ khai thác công trình đường bộ tại Việt Nam hiện nay.

Thứ tư, trên cơ sở khoa học, cơ sở thực tiễn và định hướng quản lý nhà nước về thu từ khai thác công trình đường bộ ở Việt Nam, luận án đã đề xuất được 05 nhóm giải pháp khả thi, có giá trị tham khảo tốt nhằm hoàn thiện quản lý nhà nước về thu từ khai thác công trình đường bộ ở Việt Nam, bao gồm: (i) Hoàn thiện hệ thống pháp luật và chính sách về thu từ khai thác công trình đường bộ; (ii) Nâng cao năng lực, phẩm chất đội ngũ cán bộ trong cơ quan quản lý Nhà nước về thu từ khai thác công trình đường bộ; (iii) Hoàn thiện thiện tổ chức bộ máy cơ quan quản lý nhà nước về thu từ khai thác công trình đường bộ; (iv) Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, đánh giá của cơ quan quản lý nhà nước, giám sát của cộng đồng và giải quyết khiếu nại tố cáo đối với các khoản thu từ khai thác công trình đường bộ; (v) Đầu tư công nghệ nhằm tăng hiệu quả thu từ khai thác công trình đường bộ. 

 

INFORMATION ON NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

 

          The thesis topic: The state administration on incomings from exploitation of road works in Vietnam.

          Major: Construction administration;                                        Code: 9 58 03 02

          Postgraduate: Hoang Ngoc Son                                              Course: 2016              

          Instructor:  1. Dr. Nguyen Quynh Sang

                              2. Assoc.Prof.Dr. Vu Trong Tich

          Training facility: University of Transport and Communications.

          New contributions of the thesis:

First of all, the thesis has supplemented and developed the theoretical basis, summarized the practical basis of state administration on incomings from exploitation of road works in the presence of new ones with change of management technology and increasingly-developed and modern network. It has clarified  what incomings from exploitation of road works originate from; What the state administration on incomings from exploitation of road works is; Objectives, principles, requirements, content, and criteria for assessing the state administration on incomings from exploitation of road works and its influence factors.

Secondly, on the basis of summarizing the experiences from some countries such as Japan, China and Singapore on state administration on incomings from exploitation of road works, some useful lessons learned have been drawn on the state administration on incomings from exploitation of road works.

Thirdly, through questionnaire survey and based on the results of processing investigation data by question, along with support of SPSS software, the thesis has analyzed and evaluated objectively and scientifically the current situation of state administration on incomings from exploitation of road works in recent period according to 4 contents: (i) Formulate and promulgate the regimes and policies on incomings; (ii) Organize the collection management apparatus; (iii) Manage the collection process; (iv) Inspect, examinine, and supervise the collection process, thereby, pointing out the shortcomings, limitations and their causes for the state administration on incomings from exploitation of road works in Vietnam today.

Fourthly, On the scientific and practical basis and orientation of state administration on incomings from exploitation of road works in Vietnam, the thesis has proposed 05 groups of possible solutions with good reference value to make the state administration on incomings from exploitation of road works in Vietnam better, including: (i) Complete the law and policy system on incomings from exploitation of road works; (ii) Improve capability and qualification of officials in State administration agencies on incomings from exploitation of road works; (iii) Perfect the organizational apparatus of the state administration agencies on incomings from exploitation of road works; (iv) Strengthen inspection, examination and evaluation by the state management agencies, community supervision and settlement of complaints and denunciations on incomings from exploitation of road works; (v) Invest in technology to boost the efficiency of incomings from exploitation of road works.