Tên đề tài:Nghiên cứu tương tác kết cấu-đất nền dưới tác dụng của tải trọng động đất bằng phần tử vĩ mô
Chuyên ngành:Cơ kỹ thuật
Mã số chuyên ngành:9520101
Họ và tên nghiên cứu sinh:Huỳnh Văn Quân
Họ và tên cán bộ hướng dẫn:1.PGS. TS. Nguyễn Xuân Huy - Trường Đại học Giao thông vận tải
Cơ sở đào tạo:Trường ĐH Giao thông vận tải 

THÔNG TIN TÓM TẮT NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Tên đề tài: Nghiên cứu tương tác kết cấu-đất nền dưới tác dụng của tải trọng động đất bằng phần tử vĩ mô

Ngành: Cơ kỹ thuật

Mã số: 9520101

Họ và tên nghiên cứu sinh: Huỳnh Văn Quân

Họ và tên cán bộ hướng dẫn:

1. PGS. TS. Nguyễn Xuân Huy - Trường Đại học Giao thông vận tải

2. PGS. TS. Nguyễn Trung Kiên - Trường Đại học Giao thông vận tải

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Giao thông Vận tải

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

  • Phần tử vĩ mô được đề xuất với cặp phi tuyến hình học và vật liệu phù hợp với phân tích ứng xử của hệ chịu tải trọng động đất.
  • Nghiên cứu thực nghiệm bàn rung tương tác kết cấu-đất nền: với hai mô hình có và không có kết cấu phần trên, gia tốc động đất có độ lớn thay đổi, chiều sâu chôn móng khác nhau.
  • Xây dựng được phương trình tích phân số tương tác kết cấu-đất nền theo phương pháp Newmark.
  • Kết quả phân tích và nghiên cứu thực nghiệm là chuyển vị và gia tốc theo phương ngang. Trong khi các tác giả trước đó chỉ dừng lại ở công bố góc xoay và độ lún của hệ.

 

INFORMATION OF THE NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

Thesis title: Studying the soil-structure interaction under seismic loading with macro-element

Field of study: Engineering Mechanics

Code: 9520101

Name of PhD student: Huynh Van Quan 

Name of Supervisors:

1. Assoc. Prof. Nguyen Xuan Huy - University of Transport and Communications

2. Assoc. Prof. Nguyen Trung Kien - University of Transport and Communications

Educational institution: University of Transport and Communications

Summary of the new contributions of the thesis:

  • The proposed macro-element for modelling the behaviors of soil-shallow foundation interaction under seismic loading have been presented. The proposed macro-element considered simultaneously the effect of material and geometric non-linearities on the responses of soil-foundation.
  • In this work, shake table simulations were performed using a scaled model to investigate the responses of soil-structure interaction with varying excitations and different embedment depths.
  • The new Newmark time integration schemes were set-up for soil-structure interaction analysis.
  • In this thesis, the numerical and experimental results are lateral accelerations and displacements which not mentioned in past researches.