Theo thông báo số 55/TB-ĐHGTVT ngày 09/01/2014 của Trường Đại học Giao thông Vận tải, điểm trúng tuyển các hệ tuyển sinh phi chính quy năm 2013 thi tuyển các ngày 23&24/11/2013 tại trường như sau:

1. Hệ Bằng hai: 10,5 điểm

2. Hệ Liên thông:

  - Liên thông chính quy: 16,5  điểm

  - Liên thông vừa làm vừa học:12,0 điểm

3. Hệ Vừa làm vừa học: 13,5 điểm

(Chi tiết xem file đính kèm).