BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT                                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Số: 980    /TB-ĐHGTVT                                                            Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2014

 

THÔNG BÁO

V/v: Lịch thi tuyển sinh bằng đại học thứ hai năm 2014

 

Trường Đại học Giao thông Vận tải thông báo lịch thi tuyển sinh bằng đại học thứ hai năm 2014 như sau:

1. Thí sinh xem số báo danh, phòng thi, thời gian biểu của từng buổi thi vào ngày 12/11/2014 và nhận thẻ dự thi từ ngày 12/11/2014 đến hết ngày 14/11/2014:

- Tại Hà Nội: Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo - Trường Đại học Giao thông Vận tải (Số 3 Phố Cầu Giấy - Láng Thượng - Đống Đa - Hà Nội) hoặc website: utc.edu.vn;

- Tại Cơ sở II: 450 Lê Văn Việt - Tăng Nhơn Phú A - Quận 9 - TP. Hồ Chí Minh.

2 Thí sinh nghe phổ biến quy chế thi vào 14 giờ 00 phút ngày 14/11/2014:

- Tại Hà Nội: Hội trường lớn - Trường Đại học Giao thông Vận tải (Số 3 Phố Cầu Giấy - Láng Thượng - Đống Đa - Hà Nội);

- Tại Cơ sở II: 450 Lê Văn Việt - Tăng Nhơn Phú A - Quận 9 - TP. Hồ Chí Minh.

3. Lịch thi:

- Buổi sáng ngày 16/11/2014: Thi môn Toán cao cấp. Thời gian làm bài 120 phút;

- Buổi chiều ngày 16/11/2014: Thi môn Tiếng Anh. Thời gian làm bài 90 phút./.

 

                                                                                                                                                                                                                    K/T HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:                                                                                      PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Các thí sinh dự thi;

- Lưu HCTH, KTĐBCLĐT. 

                                                              (đã ký, đóng dấu)

                                                              PGS.TS. Nguyễn Ngọc Long