BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT                                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Số: 981    /TB-ĐHGTVT                                                           Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2014

 

                                                                                   THÔNG BÁO

                                              V/v: Lịch thi tuyển sinh hệ liên thông chính quy năm 2014

 

Trường Đại học Giao thông Vận tải thông báo lịch thi tuyển sinh hệ liên thông chính quy năm 2014 như sau:

1. Thí sinh xem số báo danh, phòng thi, thời gian biểu của từng buổi thi vào ngày 12/11/2014 và nhận thẻ dự thi từ ngày 12/11/2014 đến hết ngày 14/11/2014:

- Tại Hà Nội: Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo - Trường Đại học Giao thông Vận tải (Số 3 Phố Cầu Giấy - Láng Thượng - Đống Đa - Hà Nội) hoặc website: utc.edu.vn;

- Tại Cơ sở II: 450 Lê Văn Việt - Tăng Nhơn Phú A - Quận 9 - TP. Hồ Chí Minh.

2 Thí sinh nghe phổ biến quy chế thi vào 14 giờ 00 phút ngày 14/11/2014:

- Tại Hà Nội: Hội trường lớn - Trường Đại học Giao thông Vận tải (Số 3 Phố Cầu Giấy - Láng Thượng - Đống Đa - Hà Nội);

- Tại Cơ sở II: 450 Lê Văn Việt - Tăng Nhơn Phú A - Quận 9 - TP. Hồ Chí Minh.

3. Lịch thi:

3.1. Chuyên ngành Cầu đường bộ:     

- Buổi chiều ngày 15/11/2014: Thi môn Toán. Thời gian làm bài 120 phút;

- Buổi sáng ngày 16/11/2014: Thi môn Cơ học đất. Thời gian làm bài 120 phút;

- Buổi chiều ngày 16/11/2014: Thi môn Đường bộ. Thời gian làm bài 120 phút.     

3.2. Chuyên ngành Xây dựng dân dựng và công nghiệp:

- Buổi chiều ngày 15/11/2014: Thi môn Toán. Thời gian làm bài 120 phút;

- Buổi sáng ngày 16/11/2014: Thi môn Vật liệu xây dựng. Thời gian làm bài 120 phút;

- Buổi chiều ngày 16/11/2014: Thi môn Kết cấu bê tông cốt thép. Thời gian làm bài 120 phút./.

 

                                                                                                   K/T HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:                                                                                      PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Các thí sinh dự thi;

- Lưu HCTH, KTĐBCLĐT.                                                               (đã ký, đóng dấu)

                                                                                                PGS.TS. Nguyễn Ngọc Long