Có 01 phòng thi gồm 02 hình thức: liên thông chính quy  & liên thông vừa làm vừa học (xem file đính kèm)