BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

  Số: 1025 /TB-ĐHGTVT                                            Hà Nội, ngày 23  tháng 12  năm 2013

 

THÔNG BÁO

V/v: Phúc khảo bài thi tuyển sinh các hệ bằng hai, liên thông, 

vừa làm vừa học năm 2013

 

          Trường Đại học Giao thông Vận tải nhận đơn xin phúc khảo bài thi tuyển sinh các hệ bằng hai, liên thông, vừa làm vừa học năm 2013, kỳ thi tuyển ngày 23 và 24 tháng 11 năm 2013 (có mẫu đơn kèm theo) như sau:

 

          1. Thời gian nhận đơn: Từ ngày 23/12/2013 đến ngày 02/01/2014.

          2. Lệ phí: 100.000 đồng/môn.

          3. Địa điểm nhận đơn: Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo (P.204 - Nhà A9).

 

          Vậy Nhà trường thông báo để những thí sinh xin phúc khảo bài thi biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:                                                                                      TL. HIỆU TRƯỞNG

 - Thí sinh xin phúc khảo;                                                   TRƯỞNG PHÒNG KT&ĐBCLĐT

 - Lưu HCTH, KTĐBCLĐT.

                                                                                                   (Đã ký - Đóng dấu)

                                                                                                          

                                                                                                PGS.TS. Nguyễn Văn Long