BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Số:   452   /TB-ĐHGTVT                                           Hà Nội, ngày  06  tháng 5  năm 2014

 

THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh bằng đại học thứ hai hệ chính quy năm 2014

     Được phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2014, Trường Đại học Giao thông Vận tải tuyển sinh bằng đại học thứ hai hệ chính quy như sau:

1. Chuyên ngành đào tạo: Xây dựng Cầu đường bộ, Kinh tế xây dựng.

2. Đối tượng tuyển sinh: Theo quyết định số 22/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 26/6/2001 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo qui định về đào tạo để cấp bằng đại học thứ hai.

     Những người có đủ các điều kiện dưới đây được dự thi tuyển bằng đại học thứ hai hệ chính quy của Trường Đại học Giao thông Vận tải:

- Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy. 

     - Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành, không trong thời gian can án hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

     - Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của Hội đồng tuyển sinh.

3. Thời gian đào tạo: Từ 2,0 đến 2,5 năm.

4. Môn thi tuyển: Toán cao cấp, Tiếng Anh.

5. Văn bằng tốt nghiệp: Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng đại học chính quy.

6. Hồ sơ đăng ký dự thi gồm có:  

- Phiếu tuyển sinh.

- Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp đại học và giấy chứng nhận kết quả học tập (bảng điểm). (*)

- Bản sao hợp lệ giấy khai sinh. 

- Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để học tập của bệnh viện đa khoa cấp quận (huyện) trở lên.

- 04 ảnh chân dung 4x6 cm trong thời hạn 6 tháng tính từ ngày chụp đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi.

- 02 phong bì dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên hệ của thí sinh.

Mục có dấu (*) phải có bản chính để đối chiếu. Hồ sơ do Nhà trường phát hành.

7. Thời gian thi tuyển:

            - Thời gian phát hành và nhận hồ sơ: Từ ngày 15/9/2014 đến ngày 03/10/2014.

            - Thời gian ôn tập: 04 tuần từ ngày 13/10/2014 đến ngày 08/11/2014.

            - Thời gian thi tuyển: Dự kiến ngày 16/11/2014.

            Mọi thủ tục xin liên hệ Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo, Phòng 205 nhà A9, Trường Đại học Giao thông Vận tải (Số 3 Phố Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội). Điện thoại: 04.37606352.                                                                                                                  

                                                                                                                  KT. HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:                                                                                               PHÓ HIỆU TRƯỞNG   

  - Các Bộ, Vụ, Viện, TCT;                                                  

  - Sở GD&ĐT các tỉnh (TP);                                                                  (Đã ký, đóng dấu)

  - Sở GTVT các tỉnh (TP);

  - Vụ GDĐH Bộ GD&ĐT (để báo cáo);

  - Lưu HCTH, KTĐBCLĐT.                                                              PGS.TS. Nguyễn Ngọc Long