BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Số:   451 /TB-ĐHGTVT                                                    Hà Nội, ngày 06  tháng 5  năm 2014

 

THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học hình thức VLVH năm 2014

 

            Được phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2014, Trường Đại học Giao thông Vận tải tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học hình thức vừa làm vừa học như sau:

1. Chuyên ngành tuyển sinh và các môn thi tuyển (Phụ lục kèm theo).

2. Đối tượng tuyển sinh: : Theo Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định đào tạo liên thông trình độ đại học, cao đẳng. Những người có đủ các điều kiện dưới đây được dự thi tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học hình thức vừa làm vừa học của Trường Đại học Giao thông Vận tải:

            a.  Có bằng tốt nghiệp cao đẳng. Bằng tốt nghiệp cao đẳng của thí sinh dự thi phải được cấp bởi các trường đã có báo cáo tự đánh giá và triển khai kiểm định chất lượng theo tiến độ do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định hoặc các trường nước ngoài, trường nước ngoài hoạt động hợp pháp ở Việt Nam được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận văn bằng.

            b. Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành, không trong thời gian can án hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

            c. Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của Hội đồng tuyển sinh.

3. Thời gian đào tạo: Từ 1,5 năm đến 2,0 năm.

4. Văn bằng tốt nghiệp: Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng kỹ sư, cử nhân hình thức vừa làm vừa học.

5. Hồ sơ đăng ký dự thi gồm có:  

- Phiếu tuyển sinh.

- Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp cao đẳng và giấy chứng nhận kết quả học tập (bảng điểm). (*)    

- Bản sao hợp lệ giấy khai sinh.

            - Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để học tập của bệnh viện đa khoa cấp quận (huyện) trở lên.

- 04 ảnh chân dung 4x6 cm trong thời hạn 06 tháng tính từ ngày chụp đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi.

- 02 phong bì dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên hệ của thí sinh.

Mục có dấu (*) phải có bản chính để đối chiếu. Hồ sơ do Nhà trường phát hành.

6. Thời gian thi tuyển:

            - Thời gian phát hành hồ sơ: Từ ngày 04/8/2014 đến ngày 22/8/2014.

            - Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 18/8/2014 đến ngày 29/8/2014.

            - Thời gian ôn tập: 10 tuần 01/9/2014 đến ngày 08/11/2014. (Học ngoài giờ hành chính).

            - Thời gian thi tuyển: Dự kiến các ngày 15 và 16 tháng 11 năm 2014.

            Mọi thủ tục xin liên hệ Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo, Phòng 205 nhà A9, Trường Đại học Giao thông Vận tải (Số 3 Phố Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội). Điện thoại: 04.37606352.                        

                                                      

                                                                                                             K/T HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:                                                                                            PHÓ HIỆU TRƯỞNG          

  - Các Bộ, Vụ, Viện, TCT;                                                 

  - Sở GD&ĐT các tỉnh (TP);                                                                (Đã ký, đóng dấu)

  - Sở GTVT các tỉnh (TP);

  - Vụ GDĐH Bộ GD&ĐT (để báo cáo);

  - Lưu HCTH, KTĐBCLĐT.                                                          PGS.TS. Nguyễn Ngọc Long