BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                  

    Số: 650  /TB-ĐHGTVT                                                      Hà Nội, ngày  11 tháng 9  năm 2015

 

 

THÔNG BÁO

Về việc gia hạn nhận hồ sơ tuyển sinh đại học

 hệ Liên thông và Vừa làm vừa học năm 2015

           

               Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo thông báo thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh đại học hệ Liên thông và Vừa làm vừa học năm 2015 được gia hạn từ ngày 14/9/2015 đến ngày 30/9/2015. Hồ sơ được nhận tại Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo (P.205 nhà A9) từ 8h đến 11h30 các ngày trong tuần.

                Vậy Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo thông báo để các thí sinh biết và thực hiện./.

                                                                            

 Nơi nhận:

   - Thí sinh đăng ký dự thi;                                                                     TL. HIỆU TRƯỞNG

   - Lưu HCTH; KTĐBCLĐT.                                                         TRƯỞNG PHÒNG KT&ĐBCLĐT

 

                                                                                                                                                                                                                 (Đã ký, đóng dấu)

                                                   

                                                       PGS.TS.Nguyễn Văn Long