BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Số:  454  /TB-ĐHGTVT                            Hà Nội, ngày 30  tháng 6 năm 2015

 

THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học năm 2015

 

            Được phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Giao thông Vận tải tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học năm 2015 như sau:

            1. Chuyên ngành tuyển sinh và các môn thi tuyển (Phụ lục kèm theo).

            2. Đối tượng tuyển sinh: Theo Quy định đào tạo liên thông trình độ đại học, cao đẳng Ban hành kèm theo Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012 và Thông tư số 08/2015/TT-BGDĐT ngày 21/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Những người có đủ các điều kiện dưới đây được dự thi tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học của Trường Đại học Giao thông Vận tải:

            a. Có bằng tốt nghiệp cao đẳng của các trường đã có báo cáo tự đánh giá và triển khai kiểm định chất lượng theo tiến độ do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định hoặc các trường nước ngoài, trường nước ngoài hoạt động hợp pháp ở Việt Nam đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận văn bằng.

            b. Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành, không trong thời gian can án hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

            c. Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của Hội đồng tuyển sinh.

            3. Diện trúng tuyển: Những thí sinh có đủ các điều kiện dự thi, dự thi đủ số môn quy định, đạt điểm trúng tuyển do trường quy định và mỗi môn thi phải đạt từ 5 điểm trở lên thì thuộc diện trúng tuyển.

            4. Hình thức đào tạo: Nhà trường tổ chức đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học theo hai hình thức:

            - Liên thông chính quy: Chương trình đào tạo đối với sinh viên liên thông theo hình thức chính quy là chương trình đào tạo trình độ đại học chính quy. Sinh viên tốt nghiệp sẽ được cấp bằng kỹ sư, cử nhân chính quy.

            - Liên thông vừa làm vừa học: Chương trình đào tạo đối với sinh viên liên thông hình thức vừa làm vừa học là chương trình đào tạo hình thức vừa làm vừa học. Sinh viên tốt nghiệp sẽ được cấp bằng kỹ sư, cử nhân vừa làm vừa học.

            5. Chỉ tiêu tuyển sinh:

            - Liên thông chính quy: tại Hà Nội: 70, tại Cơ sở II: 30.

            - Liên thông vừa làm vừa học: tại Hà Nội: 350, tại Cơ sở II: 150.

            6. Thời gian đào tạo: Từ 1,5 đến 2,0 năm.

            7. Hồ sơ đăng ký dự thi gồm có: 

            - Phiếu tuyển sinh.

            - Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp cao đẳng và giấy chứng nhận kết quả học tập (bảng điểm). (*)    

            - Bản sao hợp lệ giấy khai sinh.

            - Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để học tập của bệnh viện đa khoa cấp quận (huyện) trở lên.

            - 04 ảnh chân dung 4x6 cm trong thời hạn 06 tháng tính từ ngày chụp đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi.

            - 02 phong bì dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên hệ của thí sinh.

            Mục có dấu (*) khi nộp hồ sơ thí sinh mang theo bản chính. Hồ sơ do Nhà trường phát hành.

            8. Thời gian thi tuyển:

            - Thời gian phát hành hồ sơ: Từ ngày 01/7/2015 đến ngày 21/8/2015.

            - Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 17/8/2015 đến ngày 11/9/2015.

            - Thời gian ôn tập: Từ ngày 21/9/2015 đến ngày 30/10/2015.

            - Thời gian thi tuyển: Dự kiến các ngày 14 và 15 tháng 11 năm 2015.

           

            Mọi thủ tục xin liên hệ Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo, Phòng 205 nhà A9, Trường Đại học Giao thông Vận tải (Số 3 Phố Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội). Điện thoại: 04.37606352.                                                                                                       

                                                                                                                   K/T HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:                                                                                                 PHÓ HIỆU TRƯỞNG          

  - Các Bộ, Vụ, Viện, TCT;                                                               

  - Sở GD&ĐT các tỉnh (TP);                                                                                                        (Đã ký, đóng dấu)

  - Sở GTVT các tỉnh (TP);

  - Vụ GDĐH Bộ GD&ĐT (để báo cáo);

  - Lưu HCTH, KTĐBCLĐT.                                                            

                                                                                                               PGS.TS. Nguyễn Ngọc Long