Thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá, theo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khoá XII, từ ngày 07/5 đến ngày 12/5/2018, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đã họp Hội nghị lần thứ bảy. Hội Nghị đã thông qua 3 Nghị quyết, gồm:

1. Nghị quyết số 26-NQ/TW về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.

2. Nghị quyết số 27-NQ/TW về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”

3. Nghị quyết số 28-NQ/TW về  “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

Đảng ủy Trường xin giới thiệu NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN  NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ BẢY BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHOÁ XII do Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường biên soạn để các Chi bộ, các đồng chí đảng viên làm đề cương tuyên truyền, học tập.