Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 4 đến ngày 11/10/2017, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã tổ chức Hội nghị lần thứ sáu để thảo luận, thông qua Nghị quyết Hội nghị gồm 04 nghị quyết chuyên đề:

- Thứ nhất, Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

- Thứ hai, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25-10-2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Thứ ba, Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25-10-2017 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

- Thứ tư, Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25-10-2017 về công tác dân số trong tình hình mới.

Ban Tuyên giáo Đảng bộ Trường trân trọng giới thiệu đến các đồng chí nội dung của các nghị quyết