Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 là một chủ trương, một quyết sách đầy sáng tạo và táo bạo của Đảng trong chỉ đạo chiến lược; thể hiện đường lối chiến tranh cách mạng độc lập, tự chủ. Thắng lợi của tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 đã đánh thẳng vào ý chí xâm lược của giới cầm quyền Mỹ, làm đảo lộn thế chiến lược của quân Mỹ; đánh dấu sự thất bại của chiến lược “Chiến tranh cục bộ”, buộc Mỹ phải ngồi vào bàn đàm phán ở Paris, chấm dứt ném bom không điều kiện; mở đầu thời kỳ xuống thang trong tiến hành chiến tranh xâm lược Việt Nam, tạo bước ngoặt quyết định cho cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Chúng tôi xin giới thiệu bài viết của ThS Đinh Quang Thành về sự kiện quan trọng này.