Đại hội Đại biểu lần III Hội CCB Trường Đại học Giao thông Vận tải 

 

Ban chấp hành Hội CCB nhiệm kỳ 2017-2022