Thực hiện Kế hoạch đào tạo học kỳ 1, năm học 2019-2020 của Nhà trường; Khoa GDQP xây dựng thời khóa biểu chi tiết các học phần của môn học GDQP&AN. Khoa thông báo lịch học và phòng học cho sinh viên chính quy khóa 60 khoa Vận tải kinh tế và Đào tạo quốc tế. Sinh viên tải lịch học từ file đính kèm hoặc xem trên trang QLĐT Nhà trường