BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTGT

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

Số: ..../ TB-ĐHGTVT

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2016

 

THÔNG BÁO

V/v Tuyển chọn nam sinh viên tốt nghiệp năm 2016

đi đào tạo SQDB của Nhà trường

 

Căn cứ vào Công văn số 28/BGDĐT-GDQP ra ngày 4/4/2016 của Bộ GD&ĐT về việc tuyển chọn 50 nam sinh viên Trường đại học Giao thông vận tải tốt nghiệp đại học năm 2016 đi đào tạo sĩ quan dự bị theo phương thức thực hiện nghĩa vụ theo luật định và tình nguyện của sinh viên.

   Hội đồng tuyển chọn SQDB Nhà trường thông báo:

Toàn thể nam sinh viên sẽ tốt nghiệp năm 2016 của các lớp:

- Máy xây dựng 53, Cơ khí ô tô A 53, Cơ khí ô tô B 53, Công nghệ chế tạo cơ khí k53, Cơ khí GTCC k53, Tàu điện METRO k53, TĐHTKCK k53, Động cơ đốt trong k53, Cơ điện tử k53;

- Công nghệ phần mềm k53, Hệ thống thông tin k53, Khoa học máy tính k53, Mạng máy tính và truyền thông k53;

- Kỹ thuật viễn thông A, B K53, Kỹ thuật thông tin và truyền thông 53, TĐH& Điểu khiển k53, Hệ thống điều khiển giao thông k53, Trang bị điện trong CN&GTVT k53, Kỹ thuật điện tử và tin học trong CN k53;

- Kinh tế vậi tải ô tô k53, Kinh tế vận tải thủy bộ k53, Kinh tế vận tải du lịch k53, VTKT đường bộ & thành phố k53, Quy hoạch k53, VTKT đường sắt k53, VT đa phương thức k53, Kinh tế xây dựng CTGT A k53, Kinh tế xây dựng CTGT B k53, KT Quản lý khai thác cầu đương k53.

Đúng 9h00 thứ hai ngày 25 tháng 4 năm 2016 có mặt tại Hội trường lớn để nghe phổ biến về nghĩa vụ, quyền lợi khi thực hiện đào tạo sĩ quan dự bị và Kế hoạch tuyển chọn SQDB của Nhà trường.

Đề nghị các em sinh viên có mặt đông đủ.

Chú ý:

- Sinh viên nào vắng mặt phải liên hệ trực tiếp với khoa GDQP qua Thầy Hải- Thư ký Hội đồng TCSQDB Trường năm 2016 (DĐ 0983655997) để cung cấp thông tin cá nhân cho Khoa, làm cơ sở cho Hội đồng xét tuyển.

- Sinh viên nào không đến cung cấp thông tin cá nhân, Hội đồng TCSQDB sẽ lập danh sách đề nghị Nhà trường xem xét xử lý kỷ luật.

                                                                  HỘI ĐỒNG TUYỂN CHỌN SQDB TRƯỜNG NĂM 2016