Điểm HP2 lớp Đầu máy toa xe, DH không khí và MXD K55