THÔNG TIN TUYỂN SINH KHOA KỸ THUẬT  XÂY DỰNG  NĂM 2016

 
Ngành Kỹ thuật Xây dựng :
1. Mã xét tuyển: GHA02. Tổ hợp môn xét tuyển: Toán, Lý, Hóa. 
2. Mã xét tuyển: GHA17. Tổ hợp môn xét tuyển: Toán, Lý, Anh. 
 
Thông tin về tuyển sinh 2016 xem tại:  
http://cef.utc.edu.vn/?q=thong-tin-tuyen-sinh