Được sự đồng ý của Ban Giám hiệu và sự hỗ trợ của Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Thông tin, Bộ môn Kinh tế xây dựng đã xây dựng website của Bộ môn với mục tiêu tạo một kênh thông tin cho Sinh viên, Học viên cao học và Nghiên cứu sinh của ngành tham khảo về các lĩnh vực chuyên môn, đào tạo, nghiên cứu khoa học… cũng như cung cấp thông tin giới thiệu về ngành để phục vụ cho các cá nhân, tổ chức trong và ngoài trường có nhu cầu tìm hiểu, liên hệ và hợp tác

Nay Bộ môn trân trọng thông báo Website của Bộ môn Kinh tế xây dựng trường Đại học Giao thông Vận tải chính thức đi vào hoạt động
Địa chỉ: ktxd.utc.edu.vn