Thư cảm ơn! Nhân dịp tổ chức thành công Chương trình gặp mặt các thế hệ Thầy -Trò

các chuyên ngành thuộc lĩnh vực Kinh tế-Tổ chức vận tải ô tô.