Kết quả Tuyển sinh Đại học chính quy năm học 2012 xem chi tiết tại http://en.uct.edu.vn/utc/index1.php?portal=news&page=entrance_mark