Chương trình học bổng chất lượng cao của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam năm học 2015/2016 đã được khởi động. Giảng viên và sinh viên có nguyện vọng học tập tại các trường đại học của Pháp ở trình độ thạc sĩ 2 hay tiến sĩ, có thể nộp hồ sơ xin học bổng.

Các chuyên ngành đào tạo:

  • Khoa học cơ bản
  • Các ngành kỹ thuật
  • Kinh tế và quản lý
  •   Luật

Học bổng được cấp trong thời gian:

  • 10 tháng đối với trình độ thạc sĩ 2
  • 36 tháng đối với trình độ tiến sĩ

Thi gian:

Hạn cuối cùng nhận hồ sơ:                 9 tháng 1 năm 2015

Phỏng  vấn  các  thí  sinh  có  hồ  sơ  đã được lựa chọn: trong tháng 3 năm 2015

Thông báo kết quả:                              khoảng cuối tháng 4 năm 2015

Việc xét duyệt thí sinh ban đầu dựa trên cơ sở xét duyệt hồ sơ và sau đó các thí sinh có hồ sơ đươc lựa chọn sẽ được phỏng vấn.

Các thông tin chi tiết về chương trình học bổng và mẫu tờ khai xin học bổng có thể tải về từ địa chỉ :  www.ambafrance-vn.org

     Phòng Đối Ngoại