THÔNG BÁO

V/v: Chương trình học bổng trao đổi Baden-Württemberg Stipendium

Trường Đại học Khoa học ứng dụng Biberach, CHLB Đức năm học 2018-2019

 

 

                                 Kính gửi:   Các Khoa

                                                     Phân hiệu tại thành phố Hồ Chí Minh

 

        Quỹ học bổng Baden-Wurttemberg-Stipendium/Scholarship là chương trình học bổng của chính phủ, được cấp bởi tiểu Bang Baden-Wurttemberg nhằm thúc đẩy việc trao đổi sinh viên quốc tế giữa các trường đại học của CHLB Đức với các trường đại học đối tác. Hàng năm có hơn 1000 sinh viên từ khắp các trường đại học trên thế giới được nhận học bổng này. Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Biberach là một trong những trường đại học của CHLB Đức được tham gia vào Quỹ học bổng trên. Thông qua Quỹ học bổng, trong suốt 5 năm qua, trường thường xuyên tiếp nhận sinh viên trường Đại học Giao thông Vận tải sang học tập 01-02 học kỳ.

        Năm học 2018-2019, trường Đại học Biberach tiếp tục dành từ 01-02 suất học bổng cho sinh viên trường Đại học Giao thông Vận tải. Phòng Đối ngoại trân trọng thông báo tới sinh viên những thông tin cơ bản về Chương trình học bổng năm học 2018-2019 như sau:

        1. Đối tượng nộp hồ sơ:

         - Sinh viên các ngành học: Kỹ thuật xây dựng CTGT, Quản lý dự án, Kinh tế xây dựng

- Có kết quả học tập và sức khỏe tốt;

- Tiếng Anh hoặc tiếng Đức tùy chọn.

        2. Ngành học tại Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Biberach:

                 Quản lí dự án xây dựng (Project Management in Civil Engineering).

        3. Học bổng

        -  Miễn phí toàn bộ học phí  (sinh viên tự chi trả phí hành chính: 70€/kỳ học (5 tháng).

        - Trợ cấp 500€/tháng (đủ để chi trả tất cả các khoản chi phí: bảo hiểm y tế, nhà ở, sinh hoạt).

        4. Thời gian học tạị trường Đại học Biberach

        -  01 hoặc 02 học kỳ năm học 2018-2019, nhập học  tháng 10/2018.

        -Thông tin chi tiết thêm về chương trình, xin xem tại:

                              www/landesstiftung-bw.de, www/bwstipendium.de

    Hoặc liên hệ: Cô Ngô Thùy Linh (xem mục địa chỉ nhận hồ sơ) để được tư vấn hướng dẫn.

        5. Quy trình nộp và xét duyệt hồ sơ

        - Nhận hồ sơ đăng ký của sinh viên  đến hết  ngày 20/03/2018.

        - Từ 22-25/3/2018: Phòng Đối ngoại lập báo cáo, đề xuất Ban Giám hiệu phê duyệt danh sách sinh viên được nhận học bổng.

        - Từ 28-31/3/2018: Trường Đại học GTVT gửi trường đối tác đề xuất và thư giới thiệu sinh viên được cấp học bổng.

Lưu ý: Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Biberach chỉ nhận những hồ sơ được gửi trực tiếp từ trường Đại học GTVT. Sinh viên  nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đối ngoại trước thời hạn.

Địa chỉ nhận hồ sơ: Cô Ngô Thùy Linh, P.302-A1 Phòng Đối ngoại. 

                               Tel: 024 37664078    (Nhận hồ sơ trong giờ làm việc hành chính).

Phòng Đối ngoại đề nghị các Khoa và Phân hiệu triển khai thông báo để sinh viên đủ điều kiện, có nhu cầu hoàn thiện hồ sơ đăng ký xin học bổng.           

TL.HIỆU TRƯỞNG

       Nơi nhận:                                                                                          KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐỐI NGOẠI

-          Như kính gửi;                                                                                   PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

-          Lưu HCTH; ĐN.

                                                                                                                                          (đã ký và đóng dấu)

 

                                                                                                                                            Bùi Thị Giang