Số: 76 /TB-ĐHGTVT

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v: Chọn cử sinh viên tham gia dự tuyển Chương trình học bổng Oshima

 

 

Kính gửi:        - Phòng Công tác chính trị và sinh viên

Các khoa: Công trình; Cơ khí; Đào tạo quốc tế; Kỹ thuật xây dựng

 

Theo nội dung văn bản hợp tác đã ký kết ngày 18/01/2017 giữa trường và Công ty cổ phần đóng tàu Oshima Nhật Bản, Công ty Oshima sẽ trao các suất học bổng cho sinh viên trường Đại học GTVT như sau:

- Học bổng học tại trường:                      2 suất cho năm học 2017 – 2018

- Học bổng thực tập tại Nhật 1 tháng:     2 suất trong tháng 7 – 8/2017

Để triển khai lựa chọn sinh viên hưởng học bổng, phía Công ty Oshima đề nghị Nhà trường chọn cử sinh viên tham gia dự tuyển chương trình học bổng, dự kiến tổ chức thi viết và phỏng vấn vào tháng 3/2017 để lựa chọn sinh viên hưởng học bổng.

Việc chọn cử sinh viên theo tiêu chí nêu trong các phụ lục của Thỏa thuận đã ký kết.

1. Học bổng học tại trường: 02 suất (theo tiêu chí nêu trong phụ lục 1 đính kèm)

*/ Tiêu chí tuyển chọn ứng viên:

- Đối tượng: sinh viên khóa 55 (năm thứ 4 - năm học 2017-2018)

- Thành tích học tập: GPA trên 3.0 thang điểm 4 (đến hết HK I năm học 2016-2017)

- Sinh viên không nhận học bổng nào khác trong năm học 2016-2017.

*/ Phân bổ chỉ tiêu cho các khoa cử sinh viên tham gia dự tuyển:

- Khoa Công trình:                                                           2 sinh viên

- Khoa Cơ khí:                                                                 2 sinh viên

- Khoa Đào tạo quốc tế (Ngành Kỹ thuật XDCTGT):    2 sinh viên

2. Học bổng thực tập tại Nhật Bản: 02 suất (theo tiêu chí nêu trong phụ lục 2 đính kèm)

*/ Tiêu chí tuyển chọn ứng viên:

- Đối tượng: sinh viên khóa 54 (năm học thứ 5 – năm học 2017-2018)

- Thành tích học tập: GPA trên 3.0 thang điểm 4 (đến hết HK I năm học 2016-2017)

*/ Phân bổ chỉ tiêu cho các khoa cử sinh viên tham gia dự tuyển:

- Khoa Công trình:                                                           2 sinh viên

- Khoa Kỹ thuật xây dựng:                                              2 sinh viên

- Khoa Đào tạo quốc tế (Ngành Kỹ thuật XDCTGT):    2 sinh viên

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Hiệu trưởng, đề nghị các Khoa xem xét lựa chọn sinh viên tham gia dự tuyển chương trình học bổng và nộp danh sách (theo mẫu) cho phòng Đối Ngoại chậm nhất là ngày 24/02/2017 để tiến hành hướng dẫn sinh viên hoàn thiện hồ sơ (CV) và chuẩn bị tham dự thi tuyển và phỏng vấn.

 

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐỐI NGOẠI

(Đã ký và đóng dấu)

Vũ Tiến Sỹ

Nơi nhận:

-          Như kính gửi;

-          Phòng CTCT&SV (để phối hợp);

-          Phòng ĐTĐH (để phối hợp);

-          Lưu HCTH; ĐN.