Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

==========

ĐIỀU LỆ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA

QUỸ KHUYẾN HỌC TRUYỀN THỐNG SINH VIÊN GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆT NAM

––––––––––––––

Khuyến học là truyền thống tốt đẹp, lâu đời của dân tộc, là chính sách của quốc gia và đạo đức, nghĩa tình của nhân dân Việt Nam.

Bước vào thế kỷ 21, trong quá trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước, công cuộc "trồng người" vì lợi ích trăm năm để nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài là sự nghiệp và trách nhiệm của toàn xã hội.

Hưởng ứng lời kêu gọi của các cựu sinh viên giao thông về việc thành lập “Quỹ khuyến học truyền thống sinh viên giao thông vận tải Việt Nam” làm học bổng động viên phong trào học tập của sinh viên các thế hệ sau. Quỹ khuyến học truyền thống sinh viên giao thông vận tải Việt Nam đã ra mắt tại buổi lễ kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Trường Đại học Giao thông vận tải tổ chức ngày 15/11/2010.

 

Chương I
TÔN CHỈ, MỤC ĐÍCH - NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

Điều 1: Mục tiêu

Quỹ khuyến học truyền thống sinh viên giao thông vận tải Việt Nam (sau đây gọi tắt là Quỹ khuyến học) là tổ chức tự nguyện của các thế hệ sinh viên Trường Đại học Giao thông vận tải (sau đây viết tắt là Trường Đại học GTVT) tâm huyết với sự nghiệp "trồng người", tích cực tham gia xã hội hoá giáo dục, góp sức phấn đấu cho phong trào "toàn dân học tập, toàn dân tham gia làm giáo dục" nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của Trường Đại học GTVT, cung cấp nguồn nhân lực cho đất nước và ngành giao thông vận tải, với ba mục tiêu cơ bản:

1) Duy trì quỹ học bổng nhằm khuyến khích và hỗ trợ phong trào học tập của sinh viên, đặc biệt chú ý tới những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng có tinh thần phấn đấu vươn lên trong học tập, những sinh viên có thành tích học tập tốt, những sinh viên đạt được thành tích cao trong các kỳ thi, những sinh viên có năng khiếu có thể phát triển thành nhân tài, có tinh thần phấn đấu đóng góp cho sự phát triển của toàn xã hội.

2) Tạo điều kiện để sinh viên có môi trường và trang thiết bị phục vụ giảng dạy/học tập tốt hơn, được trang bị kiến thức khoa học công nghệ mới trong các lĩnh vực liên quan tới ngành giao thông vận tải.

3) Góp phần xã hội hoá giáo dục, cổ vũ xã hội trân trọng hơn vai trò sự nghiệp giáo dục đối với sự phát triển kinh tế xã hội.

 

Điều 2: Nguyên tắc tổ chức

Quỹ khuyến học hoạt động theo qui định hiện hành của Hội khuyến học Việt Nam và trong khuôn khổ luật pháp của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Quỹ khuyến học có Hội đồng phát triển; Ban Điều hành chịu trách nhiệm xây dựng chiến lược phát triển, tổ chứcđiều hành mọi hoạt động của quỹ, được thành lập trên cơ sở đề nghị và thống nhất của Ban vận động xây dựng quỹ (Ban sáng lập quỹ), và của cựu sinh viên Trường Đại học GTVT, có tài chính và tài khoản riêng giao cho Ban Điều hànhquản lý.

 

Điều 3: Nguyên tắc hoạt động

Để thực hiện tôn chỉ, mục đích của mình, Quỹ khuyến học phải đảm bảo các nguyên tắc trong hoạt động như sau:

- Tuân thủ sự lãnh đạo của Đảng và các qui định hiện hành của Nhà nước cũng như các qui định, qui chế, điều lệ trường đại học; tranh thủ sự hỗ trợ tạo điều kiện của ngành giáo dục đào tạo và các cơ quan đoàn thể;

- Phát huy quyền chủ động sáng tạo của các cấp Hội cựu sinh viên Trường Đại học GTVT, của Ban Điều hànhhành quỹ; phối hợp, hợp tác chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước, đặc biệt chú ý tới những nơi có cựu sinh viên đang công tác làm ảnh hưởng sâu rộng hoạt động của Quỹ khuyến học tới mọi thế hệ sinh viên, qua đó lan toả tới mọi tầng lớp nhân dân;

- Tranh thủ sự ủng hộ cả về vật chất lẫn tinh thần của mọi thế hệ sinh viên, của các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước nhằm duy trì và phát triển Quỹ khuyến học; vì sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo của Trường Đại học GTVT; vì sự nghiệp phát triển ngành giao thông vận tải.

 

Chương II
HỘI VIÊN QUỸ KHUYẾN HỌC

Điều 4: Hội viên

Sinh viên các thế hệ Trường Đại học GTVT và những người có tâm huyết với sự nghiệp giáo dục của Nhà trường, tán thành Điều lệ của Quỹ khuyến học, tự nguyện hoạt động theo sự phân công của Ban Điều hành đều được xem xét và công nhận là hội viên của Quỹ khuyến học. Ngoài ra, quỹ khuyến khích và kêu gọi mọi tầng lớp công dân Việt Nam, mọi cơ quan, tổ chức đoàn th tích cực tham gia và ủng hộ để Quỹ khuyến học ngày càng phát triển.

 

Điều 5: Quyền và trách nhiệm của hội viên Quỹ khuyến học

Hội viên có quyền:

- Đóng góp ý kiến xây dựng Điều lệ hoạt động với mục đích phát triển Quỹ khuyến học ngày càng lớn mạnh vìsự nghiệp phát triển giáo dục của Trường Đại học GTVT và vì sự nghiệp phát triển của ngành giao thông vận tải.

- Ứng cử, đề cử, bầu cử nhân sự vào Hội đồng phát triển Quỹ khuyến học và Ban Điều hành Quỹ khuyến học.

- Sinh hoạt trong các tổ chức của Hội cựu sinh viên Trường Đại học GTVT.

- Được tạo điều kiện và được bảo vệ quyền lợi hợp pháp trong hoạt động đóng góp xây dựng và phát triển Quỹ khuyến học.

Hội viên có trách nhiệm:

- Tôn trọng và thực hiện Điều lệ, nghị quyết công tác của Hội đồng phát triển Quỹ khuyến học.

- Tuyên truyền phát triển hội viên mới.

- Đóng góp xây dựng quỹ theo khả năng và với tinh thần tự nguyện.

 

Điều 6: Ghi nhận công lao đóng góp

Sinh viên các thế hệ cũng như các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có tâm huyết, nhiệt tình đóng góp vật chất để xây dựng và phát triển Quỹ khuyến học được ghi nhận trong sổ vàng, hoặc trao tặng chứng chỉ ghi danh của Hội đồng phát triển Quỹ khuyến học.

 

Chương III
CƠ CẤU TỔ CHỨC

Điều 7: Bộ máy điều hành

Để đảm bảo hoạt động thống nhất, hiệu quả, đạt được mục tiêu đề ra, bộ máy điều hành Quỹ khuyến học gồm 2 bộ phận cơ bản:

- Hội đồng phát triển Quỹ khuyến học.

- Ban Điều hành Quỹ khuyến học.

Danh sách Hội đồng phát triển Quỹ khuyến học và Ban điều hành Quỹ khuyến học do Hiệu trưởng Trường Đại học GTVT ra quyết định thành lập trên cơ sở đề nghị của Ban vận động xây dựng Quỹ khuyến học sau khi họp, thống nhất.

Ban vận động xây dựng Quỹ khuyến học (Ban sáng lập) có tính lâm thời, tự giải thể sau khi thành lập được bộ máy điều hành của Quỹ khuyến học.

 

Điều 8: Hội đồng phát triển Quỹ khuyến học

Hội đồng phát triển Quỹ khuyến học là một tập thể các nhà giáo dục, khoa học, các nhà hoạt động chính trị, xã hội có uy tín và có tâm huyết với sự nghiệp giáo dục; có chức năng hoạch định chiến lược phát triển và quyết định những vấn đề lớn mang tính chỉ đạo làm cơ sở cho Ban Điều hành trong mọi hoạt động.

Thành viên của Hội đồng phát triển Quỹ khuyến học do Ban vận động xây dựng Quỹ khuyến học và cựu sinh viên giới thiệu, hiệp thương và bầu ra. Chủ tịch Hội đồng phát triển Quỹ khuyến học do các thành viên Hội đồng bầu ra.

Hội đồng phát triển Quỹ khuyến học có nhiệm vụ ban hành Điều lệ Quỹ khuyến học, tư vấn, chỉ đạo, giám sát mọi hoạt động của Ban Điều hành Quỹ khuyến học; giới thiệu quảng bá, vận động các thế hệ sinh viên và mọi tầng lớp nhân dân đóng góp xây dựng Quỹ khuyến học ngày càng lớn mạnh.

 

Điều 9: Ban Điều hành Quỹ khuyến học

Ban Điều hành Quỹ khuyến học là một tập thể có chức năng trực tiếp điều hành mọi hoạt động của Quỹ khuyến học theo Điều lệ tổ chức và hoạt động.

Thành viên Ban Điều hành Quỹ khuyến học do Ban vận động xây dựng Quỹ khuyến học và cựu sinh viên giới thiệu, hiệp thương và bầu ra.

Trưởng Ban Điều hành Quỹ khuyến học do các thành viên bầu ra, có quyền hạn cao nhất tổ chức thực hiện theo Điều lệ và có quyền đề nghị miễn trừ hay kết nạp mới các thành viên để Hội đồng phát triển Quỹ khuyến học xem xét thông qua.

Ban Điều hành Quỹ khuyến học có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Trường Đại học GTVT trong việc giới thiệu, quảng bá, vận động đóng góp xây dựng, tổ chức, quản lý điều hành mọi hoạt động của Quỹ khuyến học.

Tùy theo tình hình thực tế, Trưởng Ban Điều hành phân công trách nhiệm cho từng thành viên trong Ban hoặc có thể thành lập các Ủy ban chuyên trách đảm nhiệm từng mảng công việc.

Để duy trì các hoạt động được thường xuyên liên tục, phù hợp với điều kiện công việc của mọi thành viên, Trưởng Ban Điều hành Quỹ khuyến học liên hệ với các thành viên trong Ban và với các thành viên trong Hội đồng phát triển Quỹ khuyến học bằng các phương tiện thuận lợi nhất như: văn bản; e-mail; điện thoại; fax… để trao đổi công việc và xin ý kiến, quyết định thực hiện trên nguyên tắc được ủng hộ tán thành từ 50% trở lên.

 

Chương IV
TÀI CHÍNH

Điều 10: Nguồn thu

Kinh phí của Quỹ khuyến học do các thế hệ sinh viên Trường Đại học GTVT tự nguyện đóng góp, ngoài ra Quỹ thu hút sự đóng góp ủng hộ của các tập thể, cá nhân trong và ngoài nước.

 

Điều 11: Chi phí

Mọi hoạt động thu/chi cần được minh bạch, công khai và do Ban Điều hành quyết định. Mỗi năm học Quỹ khuyến học chi phí tối đa 200.000.000 đồng (hai trăm triệu đồng) vào các khoản sau đây:

1)      Học bổng và khen thưởng cho sinh viên Trường Đại học GTVT (tối đa 150 triệu đồng)

2)      Các hoạt động hỗ trợ dạy và học (tối đa 50 triệu đồng).

 

Điều 12: Quản lý tài chính

Toàn bộ kinh phí của Quỹ khuyến học giao cho Ban Điều hành Quỹ khuyến học quản lý. Định kỳ 6 tháng Ban Điều hành Quỹ khuyến học có trách nhiệm tổng kết, báo cáo tài chính với Hội đồng phát triển Quỹ khuyến học và công bố công khai trên website của Trường Đại học GTVT: www.uct.edu.vn

Kinh phí của Quỹ khuyến học được gửi vào ngân hàng hưởng lãi suất theo qui định để phát triển quỹ.

 

Chương V
HỌC BỔNG VÀ CHI PHÍ HỖ TRỢ DẠY/HỌC

 

Điều 13: Học bổng và khen thưởng

Đối tượng hưởng học bổng: Là sinh viên hệ chính qui đang học tập tại Trường Đại học GTVT (cả cơ sở Hà Nội và cơ sở TP.HCM).

Kỳ hạn học bổng: một năm học, mỗi năm học xét một lần và độc lập với các năm học trước đó.

Mức học bổng: tương đương với học phí một năm học của một sinh viên.

Tiêu chí xét tuyển dựa trên các căn cứ sau đây:

-         Kết quả học tập năm học (điểm trung bình chung mở rộng);

-         Hoàn cảnh gia đình khó khăn;

-         Kết quả rèn luyện, phấn đấu trong năm học (điểm rèn luyện);

-         Kết quả các kỳ thi;

-         Có thành tích đặc biệt;

-         Thủ khoa đỗ vào trường.

 

Điều 14: Qui trình xét tuyển học bổng

1) Trường Đại học GTVT căn cứ vào điều 13 để lựa chọn, đề xuất danh sách sinh viên đủ điều kiện được hưởng học bổng, nêu rõ thông tin cá nhân và lý do được đề xuất.

2) Ban Điều hành căn cứ vào Điều lệ và đề xuất của Trường Đại học GTVT tổ chức họp xét duyệt danh sách sinh viên được hưởng học bổng và phối hợp với Trường Đại học GTVT tổ chức trao học bổng cho sinh viên.

Thời gian trao học bổng: vào tháng 6 và tháng 9 hàng năm.

 

Điều 15: Các hoạt động hỗ trợ dạy và học

Căn cứ vào điều kiện, môi trường học tập cụ thể, Trường Đại học GTVT đề xuất ý kiến với Ban Điều hành Quỹ khuyến học bằng văn bản đề nghị trích một khoản kinh phí theo Điều 11 của điều lệ này nhằm cải thiện môi trường học tập của sinh viên.

Căn cứ đề xuất của Trường Đại học GTVT, Trưởng Ban Điều hành tổ chức họp, xin ý kiến các ủy viên và quyết định.

 

 

Chương VII
QUẢNG BÁ

 

Điều 16: Tuyên truyền quảng bá

Trường Đại học GTVT thường xuyên cập nhật thông tin lên trang website của trường để sinh viên, cán bộ, giảng viên trong trường cũng như tất cả mọi người trong và ngoài nước biết về các hoạt động của Quỹ khuyến học.

Hội đồng phát triển Quỹ khuyến học và Ban Điều hành Quỹ khuyến học khuyến khích, trân trọng tất cả mọi người tâm huyết bằng mọi hình thức tuyên truyền sâu rộng tới mọi tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp, xây dựng và ủng hộ quỹ ngày càng lớn mạnh.

 

 

Chương VIII
T Ổ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 17

Trưởng Ban Điều hành Quỹ khuyến học  là người chịu trách nhiệm cao nhất tổ chức thực hiện theo điều lệ này.

Hiệu trưởng Trường Đại học GTVT chịu trách nhiệm phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Điều hành Quỹ khuyến học hoàn thành nhiệm vụ, cử những cán bộ tâm huyết và có năng lực tham gia Ban Điều hành cũng như chỉ đạo các đơn vị trong trường phối hợp thực hiện những việc liên quan.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì chưa phù hợp thì tổ chức xin ý kiến trình Hội đồng phát triển Quỹ khuyến học xem xét điều chỉnh hay bổ xung để Điều lệ hoàn chỉnh và phù hợp hơn.

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2011

T/M HỘI ĐỒNG PHÁT TRIỂN QUỸ KHUYẾN HỌC

TRUYỀN THỐNG SINH VIÊN GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

 

NGUYỄN HỒNG TRƯỜNG