Đại hội thi đua yêu nước Thành phố Hà Nội giai đoạn 2020 - 2025 với chủ đề " Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại" do Thành ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban nhân dân Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội tổ chức vào dịp 1010 năm Thăng Long - Hà Nội và 66 năm ngày giải phóng Thủ đô, nhằm đánh giá kết quả phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng năm 2015 - 2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025; biểu dương, tôn vinh những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong phong trào thị đua yêu nước của tập thể, các nhân, các gương anh hùng, chiến sĩ thi đua, "người tốt - việc tốt" , "công dân Thủ đô ưu tú" năm 2020; những gương điển hình tiên tiến thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô, đất nước và hội nhập quốc tế; Căn cứ Hướng dân số 106-HD/BTGTU, ngày 23/3/2020 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội về thông tin, tuyên truyền về Đại hội thi đua yêu nước Thành phố Hà Nội giai đoạn 2020 - 2025, Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội ban hành hướng dẫn thông tin, tuyên truyền cụ thể như sau:

 Chi tiết xem file: