Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, NGÀY 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư, Kế hoạch số 28-KH/ĐUK, ngày 19/9/2016 của Đảng ủy Khối về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; căn cứ Hướng dẫn số 95-HD/BTGTU ngày 23/12/2020 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về "thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Chuyên đề năm 2020 tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà nội  hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và thực hiện chuyên đề năm 2020 như sau:

Chi tiết xem file: