Thực hiện hướng dẫn số 101-HD/BTGTU ngày 21/01/2020 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội  về "Tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020"; Căn cứ Kế Hoạch số 03-KH/UBND ngày 07/01/2020 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về "Tổ chức các hoạt động kyt niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng của đất nước, Thủ đô trong năm 2020" , Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội hướng dẫn công tác tuyên truyền như sau:

Chi tiết xem file: