Thực hiện Kế hoạch số 96-KH/ĐUK ngày 16/7/2019 của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, về học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; các nội dung Hội nghị Trung ương 10, Khóa XII và bài phát biểu của Tổng bí thư, Đảng ủy trường Đại học Giao thông vận tải xây dựng Kế hoạch công tác để triển khai thực hiện như sau:

Chi tiết xem file: