Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ chính trị  (Khóa XII) về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kế hoạch số 155, ngày 07/7/2019 của Thành ủy Hà Nội về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội; căn cứ tình hình thực tiễn của Đảng bộ Khối, Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội xây dựng Kế hoạch tổ chức đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ III Đảng bộ Khối như sau:

Chi tiết xem file: