Thực hiện Kế hoạch số 97- KH/ĐUK, NGÀY 30/7/2019 của Đảng ủy Khối về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu lần thứ XXX Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội; căn cứ tình hinhg thực tiễn của Đảng bộ trường, Đảng ủy trường Đại học Giao thông vận tải ban hành Kế hoạch thực hiện như sau:

Chi tiết xem file: