Thực hiện Kế hoạch số 94-KH/ĐUK ngày 19/6/2019 của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và 50 năm Ngày mất của người (02/9/1969 - 02/9/2019), Đảng ủy trường Đại học Giao thông vận tải xây dựng Kế hoạch để triển khai thực hiện như sau:

Chi tiết xem file: