Thực hiện Kế hoạch số 175-KH/TU, ngày 22/01/2020 của Thành ủy Hà Nội, về tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 22/01/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về "Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy" trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội ban hành Kế hoạch thực hiện như sau:

Chi tiết xem file: