Thực hiện Kế hoạch số 177-KH/BTGTU, ngày 11/02/2020 về thông tin, tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" Thành phố Hà Nội năm 2020; để thực hiện tốt Kế hoạch số 36-KH-BCĐCĐTP, ngày 17/01/2020 của Ban chỉ đạo Thành phố  về triển khai Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; Ban thường vụ Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền trong toàn Đảng bộ Khối như sau:

Chi tiết xem file: