Thực hiện Thông báo kết luận số 156-TB/TW ngày 01/10/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 169-KH/TU ngày 29/11/2019 của Thành ủy Hà Nội về tiếp tục thực hiện nghị quyết Hôi nghị Trung ương lâng thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Khóa X "về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng", Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xây dựng triển khai Kế hoạch thực hiện cụ thể như sau:

Chi tiết xem file: