Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị (Khóa XIII) về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Kế hoạch số 155-KH/TU ngày 08/7/2019 của Thành ủy Hà Nội về tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội; Kế hoạch số 97-KH/ĐUK ngày 30/7/2019 của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về "Tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu làn thứ III Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội"; Căn cứ Hướng dẫn số 89-HD/BTGTU ngày 06/11/2019 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về  triển khai công tác thông tin, tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng như sau:

Chi tiết xem file: