Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị (Khóa XII) về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kế hoạch số 97-KH/ĐUK ngày 30/7/2019 của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ III Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội; Căn cứ Kế hoạch số 101-KH/ĐUK ngày 07/11/2019 của Đảng ủy Khối về triển khai công tác thông tin tuyên truyền phục vụ Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành Kế hoạch triển khai phòng trào Văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng kỳ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng, 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII trong Đảng bộ Khối như sau:

Chi tiết xem file: