Hội nghị Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, BCH TƯ Đảng khóa XI

Thực hiện kế hoạch 1505 KHTƯ của Thành ủy Hà Nội về triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, BCH Trung ương Đảng khóa XI; ngày 20/3/2014 Đảng ủy Trường Đại học GTVT đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết cho toàn thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên Nhà trường.

PGS.TS Nguyễn Viết Thông - Tổng thư ký Hội đồng Lý luận trung ương đã trình bày các nội dung quan trọng của Nghị quyết TƯ 8 trước toàn thể hội nghị. Trong đó đặc biệt nhấn mạnh tới vấn đề đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo. Thông qua việc tổ chức học tập quán triệt  giúp cán bộ, giảng viên, công nhân viên  trong Nhà trường nắm được những vấn đề cơ bản của Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI), tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội của Đảng.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

PGS.TS Nguyễn Viết Thông - Tổng thư ký Hội đồng Lý luận trung ương trình bày nội dung Nghị quyết Trung ương 8 trước toàn thể hội nghị