Căn cứ Thông báo số 466/TB-HCTH ngày 12/5/2014 của Hiệu trưởng về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 4/2014 và và giao nhiệm vụ công tác tháng 5/2014;

Căn cứ báo cáo của các đơn vị trực thuộc Trường và theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị;

Nhà trường thông báo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 5/2014 và dự kiến giao nhiệm vụ công tác tháng 6/2014 như sau:

Xin mời xem chi tiết tại file đính kèm