Căn cứ Thông báo số 33/TB-HCTH ngày 12/01/2014 của Hiệu trưởng về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 12/2014 và giao nhiệm vụ công tác tháng 01/2015;

Căn cứ báo cáo của các đơn vị trực thuộc Trường và theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị;

Nhà trường thông báo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 01+02/2014 và giao nhiệm vụ công tác tháng 3/2015 như sau:

(xin mời xem chi tiết tại file đính kèm)