Căn cứ Thông báo số 442/TB-HCTH ngày 05/6/2013 của Hiệu trưởng về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 5/2013 và giao nhiệm vụ công tác tháng 6+7/2013; Căn cứ báo cáo của các đơn vị trực thuộc Trường và theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị; Nhà trường thông báo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 6+7/2013 và giao nhiệm vụ công tác tháng 8/2013 như sau: (Xin mời xem chi tiết tại file đính kèm)