Căn cứ Thông báo số 782/TB-HCTH ngày 03/10/2013 của Hiệu trưởng về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 9/2013 và giao nhiệm vụ công tác tháng 10/2013;

Căn cứ báo cáo của các đơn vị trực thuộc Trường và theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị;

Nhà trường thông báo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 10/2013 và giao nhiệm vụ công tác tháng 11/2013 như sau:

(Xin mời xem chi tiết tại file đính kèm)