Căn cứ Thông báo số   03/TB-HCTH ngày 06/01/2014 của Hiệu trưởng về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 12/2013 và và giao nhiệm vụ công tác tháng 1+2/2014;

Căn cứ báo cáo của các đơn vị trực thuộc Trường và theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị;

Nhà trường thông báo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 1+2/2014 và dự kiến giao nhiệm vụ công tác tháng 3/2014 như sau:

(Xin mời xem chi tiết tại file đính kèm)