Năm học 2012-2013 được tiến hành trong bối cảnh  ngành giáo dục triển khai thực hiện luật Giáo dục  Đại học và Chiến lược phát triển  giáo dục giai đoạn 2011-2020 trong đó chất lượng giáo dục được nâng cao một cách toàn diện nhằm đáp ứng nguồn nhân lực trình độ cao phục vụ đất nước trong thời kỳ đổi mới, phát triển và hội nhập quốc tế .

Năm học 2012-2013 cũng là năm học kết thúc nhiệm kỳ công tác 2008-2013. Với mục tiêu “Tạo bước đột phá về nâng cao chất lượng đào tạo; Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả mọi mặt hoạt động  của Nhà trường, tạo thế và lực bước vào giao đoạn phát triển mới”, toàn thể CB-GV-CNV của Trường đã đoàn kết, vượt qua khó khăn, hoàn thành thắng lợi các chương trình công tác của năm học .

Báo cáo này tổng kết, đánh giá một cách cơ bản các mặt hoạt động của Nhà trường trong năm học 2012-2013 và phương hướng, nhiệm vụ của năm học 2013-2014.

(Xin mời xem chi tiết tại file đính kèm)