Căn cứ Thông báo số 51/TB-HCTH ngày 12/01/2012 của Hiệu trưởng về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 12/2011 và giao nhiệm vụ công tác tháng 01+02/2012; Căn cứ báo cáo của các đơn vị trực thuộc trường và theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị; Phòng HCTH báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 01& 02/2012 và dự kiến nhiệm vụ công tác tháng 3/2012 như sau:

Xin mời xem chi tiết tại file đính kèm