BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI  HỌC GTVT                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   
         
      Số: 443 /TB-HCTH                          Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2012

                                       THÔNG BÁO
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG  5/2012  VÀ  
GIAO NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 6+7 /2012.

Căn cứ Thông báo số 332/TB-HCTH ngày 04/5/2012 của Hiệu trưởng về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 4/ 2012 và giao nhiệm vụ công tác tháng 5/2012;
Căn cứ báo cáo của các đơn vị trực thuộc trường và theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị;
Nhà trường thông báo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 5/2012 và giao nhiệm vụ công tác tháng 6+7/2012 như sau:

(Xin mời xem chi tiết tại file đính kèm)