Căn cứ Thông báo số 443/TB-HCTH ngày 06/6/2012 của Hiệu trưởng về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 45 2012 và giao nhiệm vụ công tác tháng 6+7/2012;

Căn cứ báo cáo của các đơn vị trực thuộc trường và theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị;

Nhà trường thông báo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 6+7/2012 và giao nhiệm vụ công tác tháng 8/2012 như sau:

(Xin mời xem chi tiết tại file đính kèm)