BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI  HỌC GTVT                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

        

      Số:       /TB-ĐHGTVT                                         Hà Nội, ngày     tháng    năm 2013.

 

                                                      BÁO C ÁO

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 4/2013  và

GIAO NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 5 /2013.

 

   

 

Căn cứ Thông báo số 268/TB-HCTH ngày 05/4/2013 của Hiệu trưởng về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 3/2013 và giao nhiệm vụ công tác tháng 4/2013;

Căn cứ báo cáo của các đơn vị trực thuộc Trường và theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị;

Nhà trường thông báo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 4/2013 và giao nhiệm vụ công tác tháng 5/2013 như sau:


(Xin mời xem chi tiết tại file đính kèm)