Căn cứ Thông báo số 341/TB-HCTH ngày 06/5/2013 của Hiệu trưởng về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 4/2013 và giao nhiệm vụ công tác tháng 5/2013;

Căn cứ báo cáo của các đơn vị trực thuộc Trường và theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị;

Nhà trường thông báo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 5/2013 và giao nhiệm vụ công tác tháng 6/2013 như sau:

(Xin mời xem chi tiết tại file đính kèm)